Transparència

LLEI DE TRANSPARÈNCIA

El 10 desembre 2014 entra en vigor la Llei 19/2013, de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per la qual les entitats privades que comptin amb recursos públics restaran subjectes a un seguit d’obligacions. Hauran de realitzar una publicitat activa de forma clara, estructurada, per mitjans electrònics i de fàcil accés la seva informació institucional i informació econòmica.

La Federació Catalana d'Esquí Nàutic i Wakeboard habilita aquest espai web amb l'objectiu de complir amb aquesta Normativa que progressivament s'anirà .

a) INFORMACIÓ INSTITUCIONAL 
La Federació Catalana d'Esquí Nàutic i Wakeboard (FCENW), és una entitat privada d'interès públic i social inscrita en el Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya amb el nº 1438, tom 1, foli 719,  dedicada a la promoció, la gestió i la coordinació de la  pràctica de l’esport de l’esquí nàutic  dins l’àmbit de Catalunya, constituïda bàsicament per associacions o clubs esportius, agrupacions esportives i altres entitats privades sense afany de lucre que entre llurs finalitats socials inclouen el foment i la pràctica de l’activitat física i esportiva i constituïda també per  esportistes, jutges i tècnics (els pilots, monitors, calculadors i homologadors).
La FCENW gaudeix de personalitat jurídica i capacitat d'obrar plenes per al compliment dels seus fins.
La Federació Catalana d'Esquí Nàutic i Wakeboard té com a finalitat bàsica la d'ordenar, impulsar i dirigir tota l'activitat esportiva de l'esquí nàutic i el wakeboard a Catalunya, en coordinació amb la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, d'acord amb els seus Estatuts.

i.  Missió i activitat que desenvolupa l'entitat d'acord als seus Estatuts

MARC LEGAL
ii.  Normativa que li és d’aplicació
DECRET LEGISLATIU 1/2000,  de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’Esport.
DECRET 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya.
DECRET 55/2012, de 29 de maig, pel que es modifica el Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya 
LLEI 49 2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscal al mecenatge
 
LLEI 4 2008, de 24 d'abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques

GUIA VIOLÈNCIA SEXUAL A L'ESPORT

iii. Estatuts i número de registre de la FCENW

Estatuts de la FCENW (aprovats a l’assemblea general ordinària juny 2014)
Resolució del director del  Consell Català de l'Esport de data 29 d’octubre  de 2015, mitjançant la qual s’aprova inscriure els Estatuts aprovats per l’assemblea de juny de 2014 
Núm. de Registre 

iv. Composició dels òrgans de govern
 - Assemblea General i Junta Directiva de la FCENW (actualització 2017)
 - 
Assemblea General i Junta Directiva de la FCENW (actualització 2018)
 
Assemblea General i Junta Directiva de la FCENW (actualització 2020)
 - 
Assemblea General i Junta Directiva de la FCENW (actualització 2022 eleccions)

ESTRUCTURA I ORGANIGRAMA
           Junta Directiva 
                 President/a
                Vicepresident/a
                Tresorer/a 
                Secretari/a    
                Vocals 
           Assemblea 
                Clubs
                Estaments
           Gestió i administració 

v. ORGANIGRAMA i junta directiva (mandat 2014-2018) (actualització 2017)
    
ORGANIGRAMA i junta directiva (mandat 2018-2022) (actualització 2018)
    
ORGANIGRAMA i junta directiva (mandat 2018-2022) (actualització 2020)
    
ORGANIGRAMA i junta directiva (mandat 2022-2026) (actualització 2022)


b) INFORMACIÓ ECONÒMICA

i. Pressupostos anuals
Projecte Pressupost 2015 - Memòria esportiva 2015
Projecte Pressupost 2016 - Memòria esportiva 2016
Projecte Pressupost 2017 Pla d'actuació 2017 - Memòria esportiva 2017
Projecte Pressupost 2018 - Pla d'actuació 2018 Memòria esportiva 2018
Projecte Pressupost 2019 - Pla d'actuació 2019 Memòria esportiva 2019
Projecte Pressuport 2020 - Pla d'actuació 2020 Memòria esportiva 2020
Projecte Pressupost 2021 - Pla d'actuació 2021 Memòria esportiva 2021
Projecte Pressupost 2022 - Pla d'actuació 2022 Memòria esportiva 2022
Projecte Pressupost 2023 - Pla d'actuació 2023

ii. Comptes anuals
2014 Compte de pèrdues i guanys
Liquidació de pressupost
Balanç de situació
Memòria econòmica
Informe verificadors comptables

2015 Compte de pèrdues i guanys
Liquidació de pressupost   
Balanç de situació
Memòria econòmica
Informe verificadors comptables

2016 Compte de pèrdues i guanys 
                Liquidació de pressupost  
              
   Balanç de situació               
                Memòria econòmica             
                Informe verificadors comptables

2017       Compte de pèrdues i guanys 
               Liquidació de pressupost  
               Balanç de situació               
               Memòria econòmica             
               Informe verificadors comptables  

2018       Compte de pèrdues i guanys
               
Liquidació de pressupost
       
Balanç de situació
               
Memòria econòmica
               
Informe verificadors comptables

2019       Compte de pèrdues i guanys
               Liquidació de pressupost
       Balanç de situació
               Memòria econòmica
               Informe verificació comptable

2020       Compte de pèrdues i guanys
               Liquidació de pressupost
       Balanç de situació
               Memòria econòmica
               Informe verificacio comptable

2021      Compte de pèrdues i guanys
               Liquidació de pressupost
       Balanç de situació
               Memòria econòmica
               Informe verifició comptable

2022      Compte de pèrdues i guanys 
              Liquidació de pressupost 
              Balanç de situació 
              Memòria ecònomica 
              Informe verificació comptable

iii. Retribució dels òrgans de direcció i administració de la Federació Catalana d'Esquí Nàutic i Wakeboard

c) INFORMACIÓ SOBRE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Subvencions públiques
2015  Resolució subvenció del Consell Català de l'Esport
          Justificació subvenció del CCE 2015
          
2016  Resolució subvenció 2016 del Consell Català de l'Esport 
  Justificació subvenció del CCE 2016

2017  Resolució subvenció 2017 del Consell Català de l'Esport 
       
    Justificació subvenció del CCE 2017

2018   Resolució subvenció 2018 del Consell Català de l'Esport
           Justificació subvenció del CCE 2018

2019   Resolució subvenció 2019 del Consell Català de l'Esport
           Justificacio subvenció del CCE 2019    

2020   Resolució subvenció 2020 del Consell Català de l'Esport 
           Justificacio subvenció del CCE 2020

2021   Resolució subvenció 2021 del Consell Català de l'Esport 
           Justificació sunvenció del CCE 2021 
           Resolució subvenció extraordinària per COVID 2021 del Consell Català de l'Esport 

2022  Resolució subvenció 2022 del Consell Català de l'Esport
          
Justificació sunvenció del CCE 2022

 


 

           

 

 

 

 

 

 LLibre Iniciació

LLibre

Musclo Zebrat

Mesures de prevenció de la invasió del musclo zebrat per a la pràctica de l'esquí nàutic
Musclo Zebrat
Fullet informatiu amb recomanacions de neteja i desinfecció d'embarcacions i equipaments per a la pràctica de l'esquí nàutic, dissenyat per l’Agencia Catalana de l’Aigua en col·laboració amb la Federació Catalana d'Esquí Nàutic


Segueix-nos al...

Facebook

Cercador

Patrocinadors

Patrocinadors

Clubs i escoles